„Jiddereen ass flexibel, anescht wier et net méiglech“

Von Sarah Raparoli

D’sanitär Kris huet de Schoulbetrib fest am Grëff a bei Schüler*innen, Léierpersonal an Elteren ass d’Frustratioun grouss. Ob Schoulhalen aktuell nach méiglech a virun allem sënnvoll ass, doriwwer schwätzt d’Sarah Raparoli mam Christian Kohnen vun der Enseignantsgewerkschaft SNE/CGFP.

Freier Zugang zum Rest des Artikels

Du kannst diesen Artikel kostenlos abrufen, wenn du unseren Newsletter abonnierst, der zweimal pro Woche versandt wird. Du brauchst außerdem ein Journal-Konto.

Du hast bereits ein Konto?

Einloggen
Jetzt den Newsletter abonnieren und nichts mehr verpassen. 

Um die Anmeldung abzuschließen, klicke auf den Link in der E-Mail, die wir dir gerade geschickt haben. Überprüfe im Zweifelsfall auch deinen Spam- oder Junk-Ordner. Es kann einige Minuten dauern, bis dein Journal-Profil aktualisiert ist.

Da ist was schief gelaufen bei deiner Anmeldung für den Newsletter. Bitte kontaktiere uns über abo@journal.lu.

Weiter

Opgepikt - Ultima Ratio